انیمیشن، با قلبت تصمیم بگیر

۵ فروردین, ۱۳۹۶ 3

توانایی های ما وقتی که شاد هستیم در بهترین حالت هستند. گاهی باید به قلبمان اجازه دهیم تصمیم بگیرد. انسانهایی که تنها با منطق تصمیم […]

1 2 3