انیمیشن، با قلبت تصمیم بگیر

توانایی های ما وقتی که شاد هستیم در بهترین حالت هستند.
گاهی باید به قلبمان اجازه دهیم تصمیم بگیرد.
انسانهایی که تنها با منطق تصمیم می گیرند شادی کمتری تجربه می کند.

قهرمان زندگی خودتان باشید

3دیدگاه برای انیمیشن، با قلبت تصمیم بگیر

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*